BDP Biuro Rachunkowe Beata Piaseczna

Zakres oferowanych usług

Prowadzenie rejestrów VAT;


Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji  środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych;


Prowadzenie KPiR;


Prowadzenie ewidencji dla ryczałtu ewidencjonowanego;


Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

- prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
- okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
- wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- sporządzania sprawozdań finansowych,
- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.


Sporządzanie deklaracji podatkowych;


Sporządzanie deklaracji oraz pomoc w dopełnianiu obowiązków wobec PFRON oraz GUS;


Czynności prowadzenia kadr i płac:

- pomoc w dopełnianiu obowiązków płatników składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
- wyliczanie wynagrodzeń za pracę

 

Dodatkowo oferujemy:

- pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych;
- przygotowanie wniosku ORD-IN
- pomoc w prowadzeniu akt osobowych pracowników;
- fachową i rzeczową poradę;
- pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych;
- reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS.
 

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej :

- przygotowanie rozliczenia rocznego;
- pomoc przy rozwiązywaniu problemów z ZUS.